Anekdotas

Atëjo Petriukas á mokyklà ir guodþiasi mokytojai:

- Vakar mus uþpuolë vagys....

- Vargðas, o kà pavogë?

- Namø darbus....

   

Facebook komentarai