Anekdotas

-Petriuk, - sako mokytoja. - Paaiðkink, kaip tau sekësi spræsti uþdaviná.

Petriukas skubiai atsistoja, iðsiblaðkæs dairosi, varto sàsiuviná... Pagaliau ima skaityti:

-Nulis, nulis, nulis, kryþiukas, kryþiukas...

-Ei, - kumðteli já suolo draugas. -Èia ne tas lapas - èia mes „kryþiukus-nuliukus“ þaidëme.

   

Facebook komentarai