Anekdotas

Ateina Petriukas á mokyklà, prieina prie mokytojo stalo ir sako:

- Labas rytas.

Mokytojas jam atsako:

- Petriuk, jei tu taip ir toliau mokysies, tavo tëvas praþils!

Petriukas, panosëj kikendamas, sako:

- Ásivaizdouju, kaip jis apsidþiaugs - juk jis dabar visiðkai plikas...

   

Facebook komentarai