Anekdotas

Policininkas prieina prie þvejo Petriuko ir klausia:

- Kà èia darai?

- Sliekà maudau.

- Bauda 30 litø!

- Uþ kà???

- O kodël sliekas be maudymosi kostiumëlio?

   

Facebook komentarai