Anekdotas

Petriukas klausia tëèio:

- Tëti,kà reiðkia gyventi gerai?

- Tai reiðkia vaþinëti ðeðiðimtuoju Mercedesu, gerti geriausià konjakà, gyventi su ilgakoje blondine.

-Tëti, o kà reiðkia blogai gyventi?

-Tai reiðkia á darbà vaþiuoti troleibusu, gerti mineraliná vandená ir gyventi su tavo motina.

   

Facebook komentarai