Anekdotas

Gráþta Petriukas ið mokyklos labai laimingas. Tëtis ir klausia Petriuko:

- Sûneli, kas buvo?

- Nu mokytoja ëjo su dviem kibirais klijø, paslydo, parvirto ir prilipo.

- O tai ar atlupot?- klausia susidomëjæs tëtis.

- Atlupom, o kas dràsesnis - net ir po du kartus.

   

Facebook komentarai