Anekdotas

Susitaria Petriukas su mama vaþiuoti á Palangà prie jûros. Mama ir sako Petriukui:

-Susidëk daiktus ir ateik.

Na kà, nuëjo Petriukas á savo kambará, susikrovë daiktus ir gráþo pas mamà á kambará. Atidaro duris, o ten tëvas uþgulæs jo mamà tvarko. Petriukas apakæs ir sako:

-Tëte, tai kà tu èia dabar darai?

O tëvas nepasimetë ir sako:

-Puèiu mamai oro, kad jûroj nepaskæstø.

Na kà, iðvaþiavo Petriukas su mama prie jûros. Gráþo po dviejø savaièiø namo. Tëvas priëjo prie Petriuko ir klausia:

-Tai kà, Petriuk, ar mama jûroj nepaskendo?

-Kur ji tau paskæs: dar du pûtë, vienam pompa uþsikiðo tai mama prapûtë...

   

Facebook komentarai