Anekdotas

Gráþta Petriukas ið mokyklos su mëlyne po akimi.

— Kas atsitiko?! — iðsigàsta mama.

— Gráþtant ið mokyklos uþpuolë trys urlaganai ir norëjo atimti mano telefonà, — ima pasakoti Petriukas.

— Ar galëtum juos atpaþinti, jei pamatysi? — paðoka tëvas.

— Tegul dabar artimieji juos atpaþásta, — ramiai atsako Petriukas.

   

Facebook komentarai