Anekdotas

Mokytoja á klasæ atsineða eþiuko iðkamðà ir klausia:

-Vaikai, ar þinote, kas èia?

Vienas kelia rankà:

-Lapë!

-Ne.

Kitas:

-Vilkas!

-Ne.

Petriukas kelia rankà. Prieina prie stalo, glosto iðkamðà ir sako:

-Ach, ðtai koks tu, briedi!

   

Facebook komentarai