Anekdotas

- Petriuk, - klausia mokytoja, - kà pasirinktum: maiðà pinigø ar protà?

- Aiðku, kad pinigus, - atðauna Petriukas.

- O að tai imèiau protà, - postringauja mokytoja.

- Kiekvienas renkasi tai, ko jam labiausiai trûksta, - atsako Petriukas.

   

Facebook komentarai