Anekdotas

Mokytoja klausia vaikø kaip jø ðeimos namuose taupo? Mergaitë pakelia rankà ir pasakoja, kad vakarais iðjungia elektros prietaisus, neþiûri televizoriaus, berniukas pasakoja, kad prisileidþia vonià ir visa ðeima maudosi. Kelia rankà Petriukas ir sako:

- Mes mamà ið namø iðvijome, man pieno jau nereikia, tëèiui nestovi, o kaimynui laikyti neapsimoka.

   

Facebook komentarai