Anekdotas

Petriukas sako tëèiui :

- Tëte, mûsø mokytojas tau pavydi.

- Kodël taip manai ?

- Kaip tik kà nors padarau, jis ir sako : ,,Ak, bûèiau að tavo tëvas.."

   

Facebook komentarai