Anekdotas

Per tikybos pamokà kunigas sako mokiniams,-“ O dabar að papasakosiu jums, kaip atsirado pirmas þmogus.” Pakëlæs rankà, Petriukas pasiûlo,-“ O gal, tëve, papasakotumët, kaip atsirado treèias þmogus.”

   

Facebook komentarai