Anekdotas

Motina pirmàsyk pasiuntë jauniausiàjá sûnø Petriukà á parduotuvæ nupirkti duonos. Po kiek laiko maþylis gráþta be duonos, laiþydamas didþiulæ ledø porcijà...

- Duonos jau nebebuvo, - aiðkina jis, - bet juk reikia kaþkuo maitintis...

   

Facebook komentarai