Anekdotas

-Mama! Ðiandien matematikos mokytoja mane pagyrë.

-Uþ kà?

-Pasakiau, kad du kart aðtuoniolika - trisdeðimt penki.

-Bet juk suklydai.

-Taip, bet mano atsakymas ið visø buvo arèiausiai tiesos.

   

Facebook komentarai