Anekdotas

Liûtas.

Ðeðtadienio popietë. Ðeimos galva, tëvas, taip gerai prisivalgæs, ásijungia

televizoriø. Kaip tik rodo laidà tokià "National Geography", laida apie Afrikà, apie liûtus, reiðkias. Iðeina liûtas, toks patinas, medþiot, iðeina ir

apreiðkia apie tà medþioklæ visiems þvërims:

- Rrrraaaaaa,

- uþriaumoja. Staiga atsiveria kambario durys, álenda Petriukas:

- Tëvai, kvietei?

   

Facebook komentarai