Anekdotas

Biologijos pamoka. Mokytoja:

- Struèiai deda kiauðinius. Begioja greièiau negu arkliai. Esant pavojui, uþsikasa galvà á smëlá...

- Petriukas, kuo tu ten uþsiimi gale?

- Niekuo, tamsta mokytoja. Jûsø ádëmiai klausau.

- Na, tai pakartok, kà að pasakojau.

- Struèiai uþsikasa á smëlá iki pat kiauðiniø. O jei ant tu kiauðiniø

uþminsi, tai tada su arkliu niekaip nepabëgsi...

   

Facebook komentarai