Anekdotas

Per geografijos pamokà:

- Petriuk, papasakok man, kur yra Zanzibaras?

- Tamsta mokytoja... Þinau visus miesto barus, taèiau apie

toká nieko negirdëjau...

   

Facebook komentarai