Anekdotas

Maþas Petriukas stebi aplinkà, paþásta pasaulá:

- Mama, mama, þiûrëk - lëktuvas.... Mama, þiûrëk - maðina... Tëti, tëti þiûrëk - nu ir uþpakaliukas...

   

Facebook komentarai