Anekdotas

Pamokos tema: "Þaidimai lavinantys loginá mastymà". Mokytoja klausia:

- Kas ávyks, jeigu didþiulës masës meteoritas kirs Þemës atmosferà?

Petriukas:

- Benzinas pabrangs, tamsta mokytoja!

- Kaip tai?..

- Mano tëvas visada sako, jeigu tik kur ávyksta kokia nesamonë, Lietuvoje ið karto pabrangsta benzinas.

   

Facebook komentarai