Anekdotas

Vaikiai áeinant á klasæ graþiai pasisveikina su mokytoja ir sëdasi á savo vietas. Tiktai Petriukas nieko nesako ir atsisëda á suolà. Mokytoja sako:

- Petriuk, labai nemandagu taip ateiti ir nepasisveikinti. Iðeik ið klasës ir ateik ið naujo kaip tavo tëvelis ateina á namus.

Petriuka iðeina ið klasës, minutës tyla ir staigiai atsidaro durys su dideliu triukðmu ir áeina Petriukas:

- Aha, nesitikëjai kad gráðiu taip anksti tu ðliundra!

   

Facebook komentarai