Anekdotas

Troleibuse maþylis labai mielai kalbasi su ðalia stovinèia vienuole. Pokalbio mama negirdi, taèiau iðlipdama dëkoja vienuolei, kad ði buvo tokia maloni ir gaiðo brangø laikà pokalbiui su vaiku.

- Nër uþ kà, - sako vienuolë, - tik paaiðkinkite jam, kad að vis dëlto ne pingvinas. Man tai nepavyko...

   

Facebook komentarai