Anekdotas

Atsikelia Petriukas vidury nakties. Girdi kaþkas èepsi ateina pas tëvus ir sako: Mama iðvirk man kukuliu.-kodël vidury nakties tu kukuliu praðai? - O að tai girdþiu kaip jus skaniai èepsit.

   

Facebook komentarai