Anekdotas

Mama pyksta ant Petriuko:

- Kodël liepei sesei valgyti sugeriamàjá popieriø?

- Nes ji kà tik buvo iðgërusi buteliukà raðalo!

   

Facebook komentarai