Anekdotas

Petriukas ir Marytë sedi ant suoliuko. Petriukas rûko vienà cigaretæ po kitos.

Maryte:

-Tai gal að jau eisiu?

Petriukas:

-Ne, palauk dar.

Praëjo deðimt minuèiø, Maryte:

-Nu tai að jau eisiu....

Petriukas toliau rûko ir sako:

-Ne, dar neik, sedëk....

Praëjo dar deðimt minuèiø:

-Petriuk, man ðalta, að einu....

-Palauk dar, neik.........

Na, Marytë atsistoja ir nueina. Petriukas rûkydamas:

-Nu tu matai....vël nedavë...

   

Facebook komentarai