Anekdotas

Gráþta paaugæs Petriukas namo... Áeina á butà, o ten jauna panelë landþioja po jo kiðenes ir stalèius.... Petriukas priðoka prie telefono (skambins policijai).... Mergina:

- Klausykit, neskambinkit, praðau á policijà... Að viskà galiu dël Jûsø padaryti.... Að viskà galiu - jûs nepasigailësite...

Petriukas (padëdamas ragelá):

- Na, kà - einame á miegamàjá...

Ið ten pradëjo sklisti kalbos: ,,na, gal kitaip.., gal ðitaip iðeis..., OOO að taip negaliu !!!!!!" Petriukas:

- Na, kà gi- teks skambinti á policijà...

   

Facebook komentarai