Anekdotas

Mama ruoðiasi skalbti ir nukabina nuo langø uþuolaidas. Á kambará áëjusi maþasis Petriukas sako: -kokia gëda! visi langai nuogi!...

   

Facebook komentarai