Anekdotas

Pavasaris. Upë. Ant ledo èiuþinëja maþas berniukas. Staiga ledas álûþta ir berniukas ima skæsti. Tai pamatæs, Petriukas dràsiai ðoka á vandená ir iðtraukia draugà. Kità dienà per pamokas mokytoja pasakoja klasei:

- Mûsø Petriukas - tikras didvyris. Jis iðtraukë ið eketës skæstantá draugà!

- Koká dar draugà! - Pasipiktina Petriukas, - Tiesiog að tam durniui paskolinau paèiûþas...

   

Facebook komentarai