Anekdotas

Atëjo Petriukas pas kaimynà ir sako:

- Mano mama labai serga, gal galëtumëte duoti avieèiø uogienës?

- O kur tau ákrësti?

- Að vietoje suvalgysiu.

   

Facebook komentarai