Anekdotas

Vyras þmonai:

- Einam á miegamajá...

- Juk negalim, ðtai Petriukas sëdi ir þaidþia, juk gali iðgirsti, ar ðiaip susidomës ko mes ten taip ilgai.

- Palauk, tuoj viskà sutvarkysiu.

Priëjo tëvas prie sûnaus ir sako:

- Klausyk, nueik prie lango. Kai praeis þmogus apsirengæs juodai - duosiu lità.

Sûnus nuëjo prie lango, o vyras su þmona nuëjo á miegamàjá. Po kurio laiko Petriukas:

- Tëte, prostitutë tau pigiau iðeitø - èia laidotuviø procesija velkasi...

   

Facebook komentarai