Anekdotas

Mokytoja klausia vaikø:

- Kas pasaulyje greièiausia?

Vaikai ima vardinti- Maðina, raketa, kometa...

- Neteisingai, greièiausia yra mintis, ji gali viskà aplenkti.

- O að þinau kas dar greitesnis- sako petriukas - Tai viduriavimas, nespëji pagalvoti, o kelnës jau pilnos

   

Facebook komentarai