Anekdotas

Petriuko tëtis skaito laikraðtá:

- O, þiûrëk, èia raðo, kad briedis uþpuolë kaþkoká mokytojà...

- Hmm... Tëti, kaip briedis suprato, kà reikia uþpulti?

   

Facebook komentarai