Anekdotas

Darbø mokytojas liepë visiems namuose padaryti koká nors veikiantá modeliukà.Per kità pamokà vaikai atneðë savo darbelius.

- O kas èia? - klausia mokytojas Petriuko.

- Giljotinos modelis, - sako Petriukas.

- O jis veikia?

- Tai þinomà!

- Pademonstruok mums, - papraðo mokytojas.

- Gerai, kiðkit pirðtà pro ðià skylutæ...

   

Facebook komentarai