Anekdotas

Maþas Petriukas praðo tëvo:

— Nupirk man tikrà automatà!

— Gal tu iðprotëjai?!!! — pasiunta tëvas. Petriukas ima isterikuoti, trypti kojomis, ir tëtis neiðlaikæs pliaukðteli jam per uþpakalá.

— Ðe tau vietoj automato! Kieno þodþiø reikia namuose klausyti?

— Ta-a-avo! — sukûkèioja Petriukas. — Bet jei að turëèiau automatà...

   

Facebook komentarai