Anekdotas

Petriukas neturi ðuns, turi katinà.

- Petriuk, - sako jam klasës draugas, - kam tau tas kvailas þvërelis namie? Mesk já laukan ir ásitaisyk ðuná.

- Ðuo pernelyg kvailas padaras, kad að já laikyèiau.

- Tai katës kvailos!

- O tu kur nors matei, kad kelios pririðtos katës temptø per sniegynus roges su visokiu ðlamðtu?

   

Facebook komentarai