Anekdotas

Staiga ëmë rëkti maþasis Petriukas. Mama pribëgusi klausia:

- Kas nutiko, Petriuk?

- Vakar susimuðiau plaktuku pirðtà,-kukèioja Petriukas.

- Vakar? O ko dabar rëki?

- Taigi tavæs, mama, vakar nebuvo namie.

   

Facebook komentarai