Anekdotas

Petriukas per pamokà:

-Mokytoja, kokie graþûs jûsø batai.

Mokytoja susinervina ir iðvaro Petriukà ið klasës. Kità pamokà Petriukas:

-Mokytoja, kokios graþios jûsø kojos. Mokytoja vël iðvaro Petriukà ið klasës 2-m pamokom. Kità dienà Petriukas:

-Mokytoja, kokios graþios jûsø ðlaunys. Mokytoja iðvaro Petriuka visai dienai. Dar kità dienà Petriukas viduryje pamokos atsisitoja ir pradeta krautis knygas. Mokytoja klausia:

- Kur Petriuk eini,-

-Uþ tai, kà að ðiandien pamaèiau, einu atostogø...

   

Facebook komentarai