Anekdotas

6-iametis Petriukas atbëga á virtuvæ ir ima skøstis mamai:

- Mama, mane Onutë uþ plaukø tampë!

- Petriuk, ji juk dviem metais uþ tave jaunesnë ir nesupranta, kad skauda, kai tampai uþ plaukø...

Petriukas gráþta á savo kambará ir po minutëlës ið ten pasigirsta riksmai. Mama nubëga á kambará ir pamato verkianèià Onutæ. Klausia:

- Kas èia buvo?

- Nieko, - atsako Petriukas, - ji dabar jau þino, kad negalima tampyti uþ plaukø!

   

Facebook komentarai