Anekdotas

Mokytojas klausia Petriuko:

- Kurioj vietoj þuvis turi tuðtinimosi organus?

- Galvoje,- atsako Petriukas.

- Nesàmonë! Ið kur iðtraukiai?

- Taigi yra patarlë " Þuvis smirdi nuo galvos".

   

Facebook komentarai