Anekdotas

-PETRIUK, KIEK TU GALI IÐDYKAUTI? MANO KANTRYBËS TAURË JAU PERSIPILDË.

-TAI NUSIPIRK KIBIRÀ!...

   

Facebook komentarai