Anekdotas

-Kas sukûlë mano megstamiausià lëkðtæ!-susinervinusi ðaukia senelë.

-Sukûlë tai mama, bet kaltas tëtis.Jis pasilenkë, kai lëkðtë á já skrido-,paaiðkina Petriukas.

   

Facebook komentarai