Anekdotas

Að atsimenu, kad mûsø ðeima buvo labai neturtinga. Ir man niekas nepirko ir nedovanojo þaislø. Visa laimë, kad gimiau berniuku, o tai nebuciau tûrëjas su kuo þaisti...

   

Facebook komentarai