Anekdotas

Matematikos pamoka. Marytë:

-Petriuk, blogos naujienos, að ko gero nësèia...

-Tu kà, reikia gi kà nors daryti...

-Jau vëlu, tu kà maþas skaièiuoti nemoki...

Staiga pasigirsta mokytojos balsas:

-Petriuk, tu visai neklausai, kiek bus ðeði kart ðeði?

-Trisdeðimt ðeði, mokytoja. Kad man jûsø rupesèiai...

   

Facebook komentarai