Anekdotas

Vaikø gydytojas aiðkina:

-Nieko blogo, jei ðneki per miegus.

-Bet visa klasë ið manæs juokiasi!

   

Facebook komentarai