Anekdotas

Jeigu jus jau ðeðis metus netûrëjote moters-nepergyvenkite. Pradësite eiti á mokyklà ir viskas pasikeis...

   

Facebook komentarai