Anekdotas

Senelis Ðaltis ir Snieguolë sveikina du broliukus su Naujaisiais metais.

-Seneli Ðalti, o ar jus bijotës globalaus atðilimo?

-Aiðku! Mes juk galime iðtirpti...

-Petriuk! Staigiai ájung visus ðildytuvus. Þinos, kaip vaikams dovanoti knygeles ...

   

Facebook komentarai