Anekdotas

Maþasis Petriukas skambina gydytojui:

-Gydytojau, praðau atvaþiuokite, tik labai greitai.

-Kaþkas susirgo?

-Taip, serga visa ðeima, tik að vienas ne.

-Kaip tai?

-Na, labai paprastai. Mane per pietûs pastatë á kampà ir nedavë pietø, o visa ðeima pasivaiðino grybais, kuriuos pririnko tëvas...

   

Facebook komentarai