Anekdotas

Guli Petka su Èepajevu grioviuose, o tarp jø - kelias. Abu turi po granatø dëþæ, tik Petka nemoka jomis naudotis. Susitaria, kad kai atbëgs Baltieji, tai Èepajevas garsiai ðauks, kà daryti.

Atbëga Baltieji. Èepajevas:

- Petka! Atidaryyyyk dëþæ!!!

- Atidariau!

- Iðimk granatààà!!!

- Iðëmiau!

- Iðtrauk þiedààà!!!

- Iðtraukiau!

- Mesk!!!

- Gaudyk!!!

   

Facebook komentarai