Anekdotas

Ið kur gavai naujà dviratá? - klausia draugas Petriuko.

- Nepatikësi, kai papasakosiu. Nuvaþiavom vakar su Onute prie eþero dviraèiais. Nusirengëme nuogi, ásibridome á vandená. Ji apkabino mane ir sako: "Imk dabar, Petriuk, kà tiktai nori". Na, að ilgai nelaukiau, èiupau jos dviratá ir namo...

***

   

Facebook komentarai