Anekdotas

Priena per istorijos pamokà mokytoja prie Petriuko ir klausia:

- Kas paëmë Bastilijà?

- Að jos neëmiau, - atsako Pertiukas.

Istorijos mokytoja pasipiktinusi tuoj paskambina ir á mokyklà iðkvieèia petriuko tëvà:

- Jus ásivaizduojate, að Petriuko per istorijos pamokà klausiu kas paëmë Bastilijà, o jis atsakë kad jis jos neëmë.

Tëtis pagalvoja ir sako:

Na að jos irgi neëmiau, bet jei surasim, tai graþinsim.

   

Facebook komentarai